Xử lý số rác thải nhựa đó bằng cách tái chế tại chỗ

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phường 11, Quận 3, TP.HCM