Xây lắp song chắn rác trước các hố ga

Ủy ban nhân dân – Phường 6 Quận 10, TP.HCM