Ủ rác hữu cơ làm phần compost góp phần xây dựng ý thức phân loại chất thải rắn tại nguồn

UBND Quận Gò Vấp – Lã Minh Phượng – Phòng Tài nguyên và Môi trường