Thanh niên Quận 7 với hoạt động xanh

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM