Tập thể Hội phụ nữ Phường 11, Quận 3 - Chung tay vì môi trường

Hội phụ nữ Phường 11, Quận 10, TP.HCM