Phát triển mô hình đánh giá hành vi, trách nhiệm và lợi ích cá nhân của con người đối với xã hội trong việc xã thải gây ô nhiễm môi trường

Nhóm tác giả Huỳnh Tường Phát/Trần Bình Phương Nhân – Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 6, TP.HCM