Chuyển tới nội dung

Phát triển mô hình đánh giá hành vi, trách nhiệm và lợi ích cá nhân của con người đối với xã hội trong việc xã thải gây ô nhiễm môi trường

Nhóm tác giả Huỳnh Tường Phát/Trần Bình Phương Nhân – Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 6, TP.HCM