Hoạt động tình nguyện ra quân bảo vệ môi trường tại địa phương

BCH Đoàn Phường 2, Quận 6, TP.HCM