Cải tạo điểm đen về rác thải thành vườn rau phụ nữ

Hội liên hiệp phụ nữ phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM