Áp dụng các ý tưởng vào thực hiện chức trách nhiệm vụ công việc thực tế

Hội Liên hiệp Thanh niên – Phường 4, Quận 11, TP.HCM